سفره ی هفت سین 1389

  … حول حالنا الی احسن الحال   ای روح برتر ، در راستای آرام شدن ، درک شدن و دوست داشته شدن از طرف دیگران یاریم کن ، بیش از حد تلاش نکنم ، بلکه پیش قدم باشم در آرامش بخشیدن ،درک کردن و عشق ورزیدن. زیرا که چنین است: بدهم که دریافت کنم […]